Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Samband

Det moderna civila samhället blir i takt med den tekniska utvecklingen alltmer sårbart vid extrema situationer, och det kan allvarligt störa viktiga lednings- och sambandsfunktioner. Behovet av reservsystem blir alltmer påtagligt. FRO bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete, i form av utbildning och även i utbyggnad av ett reservsambandsnät inom de olika förbunden.

FRO utbildar fortlöpande till olika befattningar inom våra militära och civila uppdragsgivares organisationer. Förutom den radiotekniska utbildningen på de olika sambandssystemen, och utbildning i olika ledningsfunktioner upprättar FRO egna resurser för reservsamband.

Utvecklingen av system för informationsbehandling har haft en ytterligt snabb utveckling under det senaste decenniet. Så snabb, att det ibland medfört att kommunikationsdelen i systemen inte klarat transporten av de höga volymerna av information. Som resultat av detta kan vi se övergången från manuell till datoriserad digital signalkommunikation.

Inom FRO:s föreningsverksamhet arbetar projektgrupper med att testa ny teknik och nya applikationer för olika sambandsbehov. Den digitala signaleringen uppmärksammas alltmer inom FRO, och då främst genom IP-telefoni och DMR samt Rakel via våra uppdrag.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök