Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norrtälje

Välkommen till FRO Norrtälje webbplats

 

Vi bildades 1950, och har vårt säte i Norrtälje.

FRO Norrtälje omfattar hela Norrtälje kommun.

FRO är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.

Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar.

Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten

samt inom samhällets krisberedskap.

Härmed kallas till Avdelningsstämma 2022.

Tid: Måndag den 14 mars 2022, klockan 19.00 Plats: FRO Lokalen Norrtälje

Dagordning:

1. Avdelningsstämmans öppnande.

2. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.

3. Fastställande av röstlängd.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordförande justera protokollet.

5. Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.

6. Avdelningsstyrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse.

7. Revisorernas berättelse över räkenskaper, bokslut och förvaltning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.

9. Ärende från avdelningsstyrelse.

10. Ärende från enskild medlem.

11. Valberedningens förslag till stämman.

12. Val av valberedning bestående av två ledamöter, varav en sammankallande.

13. Val av 2 st. ledamöter till FOS varav en representerar FRG.

14. Fastställande av firmatecknare och attesträtt. Punkten skall omedelbart justeras.

15. Avslutning.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök