Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norrtälje

Välkommen till FRO Norrtälje webbplats

 

Vi bildades 1950, och har vårt säte i Norrtälje.

FRO Norrtälje omfattar hela Norrtälje kommun.

FRO är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.

Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar.

Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten

samt inom samhällets krisberedskap.

Härmed kallas till Avdelningsstämma 2020.

Tid: Måndag den 16 mars 2020, klockan 19.00 Plats: FRO Lokalen Norrtälje

Dagordning:

1. Avdelningsstämmans öppnande.

2. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.

3. Fastställande av röstlängd.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordförande justera protokollet.

5. Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.

6. Avdelningsstyrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse.

7. Revisorernas berättelse över räkenskaper, bokslut och förvaltning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.

9. Ärende från avdelningsstyrelse.

10. Ärende från enskild medlem.

11. Valberedningens förslag till stämman.

12. Val av valberedning bestående av två ledamöter, varav en sammankallande.

13. Val av 2 st. ledamöter till FOS varav en representerar FRG.

14. Fastställande av firmatecknare och attesträtt. Punkten skall omedelbart justeras.

15. Avslutning.

Välkommen till FRO 464 Norrtälje

Hjärtligt välkommen till vår webbplats.
Föreningen har vid  årsmötet 2019, valt mig, Christer Ankersjö, till ny ordförade för FRO Norrtälje.
Jag är bosatt i Norrtälje sedan 1977. Mitt radiointresse har jag sedan 50-talet med främst kortvågslyssning och hembyggen efter John Schröders radiobyggböcker.

Välkommen som medlem!

Öppet hus

Vi träffas varje måndagskväll kl 19:00 i vår lokal, Regementsgatan 20 , Norrtälje

Du hittar vår lokal enklast genom att köra upp mot vakten vid f.d.LV 3, för att omedelbart före vaktgrindarna, ta till höger uppför backen.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök